» मार्गदर्शनको सूचना सच्याइएको वारे।

Nov 05, 2019 | News
गरिवी निवारण कोष द्धारा प्रवद्धित सामुदायिक संस्था साना पूर्वाधार विकास आयोजना संञ्चान सम्बन्धित सामान्य मार्गदर्शन २०७५ मा विवरण संसोधन गरिएको । काभ्रे जिल्लाको साविक ज्यादी मण्डन गा.वि.स .वार्ड न १,३,४ मा संञ्चालित कार्यक्रम हालको मण्डनदेउपूर गाउँपालिका हुन पर्नेमा भल्लु गाउँपालिका पर्न गएकोमा मार्गदर्शनको पेज नं २५, ६११, १४२६ मा सोहि अनुसार कोषको मिति २०७६/०७/१९ निर्णयनुसार विवरण सच्याइएको छ ।


For more information please download : मार्गदर्शनको-सूचना-सच्याइएको.pdf