Resources -

S. No. Date Title Format
1 Nov 19, 2017 Progress report upto 3rd Mangsir 2074
2 Nov 12, 2017 Progress report upto 26th Karthik 2074
3 Nov 10, 2017 Progress report upto 24th Karthik 2074
4 Nov 09, 2017 Progress report upto 23rd Karthik 2074
5 Nov 08, 2017 Progress report upto 22nd Karthik 2074
6 Nov 07, 2017 Progress report upto 21st Karthik 2074
7 Nov 06, 2017 Progress report upto 20th Karthik 2074
8 Nov 05, 2017 Progress report upto 19th Karthik 2074
9 Nov 02, 2017 Progress report upto 16th Karthik 2074
10 Nov 02, 2017 Important Notice upto 16th Karthik 2074
11 Oct 31, 2017 Progress report upto 14th Karthik 2074
12 Oct 30, 2017 Progress report upto 13th Karthik 2074
13 Oct 25, 2017 Important Notice of RF data till Kartik 5
14 Oct 24, 2017 PAF Annual Report 2016 Nepali
15 Oct 23, 2017 Budget Book 2074
16 Sep 26, 2017 PAF Annual Report 2016
17 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजना हरुको रकम निकासा लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरि सम्बधित कागजात तथा सिफारिस सहित १५ दिन भित्र भुक्तानीको लागि निवेदन पेशगर्नु पर्ने आयोजनाहरुको नामावली
18 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजनाहरुको रकम निकासा लागि भौतिक पुर्बधार महासखा बाट सिफारिस भएको आयोजनाहरु नामावली
19 Aug 07, 2017 Environment and Social Management Framework Guideline Training Mannual 2074 (Draft)
20 Aug 07, 2017 Environment and Social Management Framework Guideline 2074 (Draft)
21 Jul 20, 2017 Response to Earthquake-Affected Communities
22 Jul 07, 2017 Progress report upto 22th Ashad 2074
23 Jul 06, 2017 Progress report upto 21th Ashad 2074
24 Jul 05, 2017 Progress report upto 20th Ashad 2074
25 Jul 02, 2017 Progress report upto 18th Ashad 2074
26 Jul 02, 2017 Progress report upto 16th Ashad 2074
27 Jun 30, 2017 Progress report upto 15th Ashad 2074
28 Jun 30, 2017 Progress report upto 14th Ashad 2074
29 Jun 26, 2017 Progress report upto 11th Ashad 2074
30 Jun 25, 2017 Progress report upto 9th Ashad 2074