- Notice

S. No. Date Title Format
1 May 20, 2018 Bid approval of Different skill set training
2 Feb 21, 2018 Cancellation of EOI
3 Feb 19, 2018 PAF Notice on INFRA
4 Jan 02, 2018 Request for Expression of Interest
5 Dec 12, 2017 Important Notice of RF(2074/08/26)
6 Dec 04, 2017 Important Notice of RF(2074/08/18)
7 Nov 27, 2017 Important Notice of RF(2074/08/11)
8 Nov 27, 2017 RF Progress Report Mangsir 11
9 Nov 23, 2017 PAF Reporting & Writimg fellowship Notice(2074/08/07)
10 Nov 22, 2017 PAF Notice For PO Contract (2074/08/06)
11 Nov 20, 2017 Important Notice of RF(2074/08/04)
12 Nov 14, 2017 Important Notice of RF(2074/07/28)
13 Nov 09, 2017 Important Notice
14 Nov 09, 2017 Important Notice (2074/07/23)
15 Nov 07, 2017 Progress report upto 21st Karthik 2074
16 Nov 02, 2017 Important Notice (2074/07/16)
17 Nov 02, 2017 Important Notice upto 16th Karthik 2074
18 Oct 31, 2017 Negotiation Enginer Notice
19 Oct 25, 2017 Important Notice of RF data till Kartik 5
20 Oct 23, 2017 Budget Book 2074
21 Oct 22, 2017 Important Notice (2074/07/05)
22 Oct 15, 2017 Important Notice
23 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजना हरुको रकम निकासा लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरि सम्बधित कागजात तथा सिफारिस सहित १५ दिन भित्र भुक्तानीको लागि निवेदन पेशगर्नु पर्ने आयोजनाहरुको नामावली
24 Sep 25, 2017 भौतिक पुर्बधार आयोजनाहरुको रकम निकासा लागि भौतिक पुर्बधार महासखा बाट सिफारिस भएको आयोजनाहरु नामावली